Regulamin

 

§1 INFORMACJE OGÓLNE

Kantor internetowy eKantorFunt  jest nową formą zawierania transakcji wymiany walut przez internet, przy tradycyjnym Kantorze Wymiany Walut prowadzonym przez Żanete Staros  w Cieszynie przy ul Katowickiej 59, który działa na podstawie  wpisu do rejestru działalności kantorowej nadanego przez Nardowy Bank Polski o numerze  5415/2007 oraz EDG w Cieszynie pod nr 10137/07,REGON 072792982 ,  NIP 593-189-85-08
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu eKantorFunt.pl
Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych użytkowników serwisu oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego serwis.


§2 DEFINICJE


Administrator  - Kantor FUNT Żaneta Staros, 43-400 Cieszyn  ul. Katowicka 59

eKantorFunt.pl - kantor internetowy pod adresem www.eKantorFunt.pl prowadzony przez Administratora umożliwiający zawieranie transakcji wymiany walut on-line.

Użytkownik - podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał rejestracji w serwisie eKantorFunt.pl , w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto Użytkownika.
Panel Klienta - część serwisu eKantorFunt.pl dostępny dla Użytkowników po zalogowaniu się i umożliwiający im składanie dyspozycji wymiany walut oraz zarządzanie Portfelem Użytkownika.
Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy - Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu Dz.U.03.153.1505 j.t. ze zm.
Ustawa Prawo Dewizowe - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe Dz. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1178 ze zm.
Rejestracja - Proces zakładania Konta Użytkownika w serwisie eKantorFunt.pl


§3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZAKRES USŁUG OFEROWANYCH W SERWISIE eKantorFunt.pl
Administrator świadczy w serwisie eKantorFunt.pl usługi wymiany walut.
eKantorFunt.pl - kantor internetowy pod adresem www.eKantorFunt.pl prowadzony przez Administratora umożliwiający zawieranie transakcji wymiany walut on-line.
Usługa dostępna w serwisie eKantorFunt.pl przeznaczona jest jedynie dla Użytkowników tego serwisu.
Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług serwisu anonimowo ze względu na regulacje Ustawy Prawo Dewizowe oraz Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy.
W celu korzystania z serwisu eKantorFunt.pl Użytkownik powinien dysponować sprzętem i oprogramowaniem o następujących minimalnych wymaganiach:
komputer oraz kartę sieciową lub modem umożliwiające dostęp do Internetu
system operacyjny Windows 7, XP, Vista lub Mac OS, czy Linux posiadający środowisko graficzne
standardową przeglądarkę internetową obsługującą szyfrowane połączenia SSL, aplikacje Java Script i pliki cookie
łącze z siecią Internet
w celu rejestracji i otrzymywania potwierdzeń transakcji konieczne jest posiadanie adresu e-mail.


REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA


Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z Administratorem po pomyślnym zakończeniu procesu pełnej rejestracji, po zapoznaniu się i akceptacji warunków niniejszego regulaminu oraz po złożeniu dyspozycji kupna lub sprzedaży walut.
Rejestracja Użytkownika obejmuje obowiązkowo następujące kroki:
Podanie adresu e-mail, z którego Użytkownik będzie korzystał przy logowaniu się do Panelu Klienta eKantorFunt.pl oraz odbierał wiadomości z serwisu eKantorFunt.pl.
Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptację
Wypełnienie pełnego formularza danych zgodnych z ich aktualnym stanem
Podanie hasła, przy pomocy którego Użytkownik będzie logował się do serwisu.


DOWODY KUPNA I SPRZEDAŻY


Administrator jest zobowiązany do dostarczania Użytkownikowi dowodu kupna lub sprzedaży walut dla każdej transakcji dokonanej w eKantorFunt.pl
Dowody, o których mowa w pkt.3.1. będą wystawiane i udostępniane Użytkownikowi w formie elektronicznej w Panelu Klienta.
Na żądanie Użytkownika dowody, o których mowa w pkt.3.1. będą wysyłane drogą pocztową na adres podany przy rejestracji (odpłatnie 5zł)
KURSY WYMIANY WALUT
Aktualne kursy walut, po jakich można składać dyspozycję kupna lub sprzedaży znajdują się na elektronicznej tablicy kursów walut umieszczonej w serwisie eKantorFunt.pl
Kursy wymiany walut w serwisie eKantorFunt.pl generowane są automatycznie co 15 sekund na podstawie Rynku Forex.
Wielkość spreadu dla każdej pary walut prezentowanej na tablicy elektronicznej serwisu eKantorFunt.pl ustala Administrator i może on ulec zmianie w zależności od wahań kursów na Rynku Forex
Ceny prezentowane na tablicy elektronicznej obowiązują dla wszystkich wielkości zawieranych transakcji jednakowo i nie podlegają żadnym dodatkowym ustaleniom.


WYMIANA WALUT ZA POŚREDNICTWEM eKantorFunt.pl


eKantorFunt.pl prowadzi usługi w zakresie wymiany walut; EUR, USD,CZK,GBP, CHF, PLN za pośrednictwem kont bankowych.
Wymiana walut obcych zawsze dokonywana jest w stosunku do PLN. Istnieje możliwość kilku wymian walut w zakresie jednego przelewu.
Elektroniczna usługa kupna i sprzedaży walut dostępna jest jedynie dla zarejestrowanych Użytkowników eKantorFunt.pl, którzy podali poprawne dane osobowe, prawidłowe numery rachunków bankowych, za pośrednictwem których chcą realizować złożoną dyspozycję kupna lub sprzedaży walut.
Poprawne podanie danych dotyczących kont bankowych, o którym mowa w pkt. 5.3 obejmuje podanie co najmniej dwóch należących do Użytkownika numerów rachunków i skonfigurowanie przy każdym z nich waluty danego rachunku oraz kraju. Wymiana jest możliwa po skonfigurowaniu co najmniej jednego rachunku w walucie PLN i jednego rachunku w walucie obcej. Jeden numer rachunku może być przypisany tylko do jednego Użytkownika.
Użytkownik wydaje dyspozycje wymiany walut, a Administrator odbiera je jedynie przez serwis eKantorFunt.pl.
Administrator prowadzi skup i sprzedaż walut obcych jedynie w dni robocze w godzinach działania serwisu eKantorFunt.pl,  9.00 do 16.00
Dyspozycja zasilenia oraz wypłaty środków z portfela jest dostępna 24h 7 dni w tygodniu. Wpłaty oraz wypłaty z portfela dokonane poza godzinami pracy kantoru zostaną zweryfikowane i zaakceptowane przez administratora w następnym dniu roboczym.
Ilość wymienianej waluty jest praktycznie nieograniczona pod warunkiem jednak, że Użytkownik wcześniej przedstawi dokumenty stwierdzające jego tożsamość i dane identyfikacyjne firmy w siedzibie Kantoru lub prześle skany drogą mailową (Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy).
W przypadku nie przedstawienia w/w dokumentów maksymalna dzienna wartość transakcji wykonanych przez pojedynczego użytkownika nie może być wyższa niż równowartość 14000,00 EUR przeliczona według obowiązującego na dzień wymiany kursu średniego NBP.
Zawieranie transakcji walutowej możliwe jest po wcześniejszym zalogowaniu się klienta w serwisie eKantorFunt.pl , wpłaceniu pieniędzy do wymiany na podane przez serwis konto bankowe oraz dokonaniu wyboru waluty do wymiany.
Transakcje zawarte w serwisie EkantorFunt.pl są nieodwracalne dla każdej ze stron. Można jedynie zlecić transakcję odwrotną, czyli kupić wcześniej sprzedaną walutę, co jednak może spowodować stratę finansową Użytkownika z uwagi na różnice kursowe.
Użytkownik może złożyć dyspozycję wymiany waluty w Panelu Klienta w godzinach prowadzenia przez Operatora działalności kantorowej. Użytkownik ma możliwość wycofania środków, które przelał na rachunek bankowy Operatora. Dyspozycję taką może wydać poprzez kliknięcie na link "Wypłać" w Panelu Klienta
Po zakończeniu i zaksięgowaniu transakcji wymiany waluty w Panelu Klienta zostaje wygenerowany elektroniczny dokument kupna-sprzedaży do samodzielnego pobrania przez Użytkownika. Jedynie na indywidualne życzenie Użytkownika, po przesłaniu do Administratora e-maila z numerem ID transakcji, możliwe jest przesłanie dowodu kupna-sprzedaży drogą pocztową.


PRZELEWY BANKOWE


Przekazywanie środków do wymiany walutowej jak i po jej wymianie odbywa się za pośrednictwem kont bankowych.
Możliwe jest przelewanie w celu wymiany PLN i waluty obcej z dowolnego banku zarówno polskiego jak i zagranicznego oraz wypłata wymienionych środków zarówno w PLN jaki i walucie obcej do dowolnego banku w Polsce oraz Anglii, Irlandii, Szkocji, Belgii, Chorwacji, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Norwegii, Portugalii, Słowacji, Tunezji, Turcji, Niemiec, Węgier, Włoch, Czech, na Cypr oraz Litwę.
Przelewy bankowe otrzymywane przez Administratora z innych kont bankowych, niż ustalone przez Użytkownika są przez niego zwracane do nadawcy, po potrąceniu kosztów przelewu właściwych dla banku z którego pieniądze będą zwracane.
Przelewy dokonywane za pośrednictwem kont bankowych z banków wyszczególnionych w serwisie eKantorFunt.pl jako banki współpracujące z serwisem eKantorFunt.pl są realizowane w trybie ekspresowym, czyli w czasie kilkudziesięciu minut od zawarcia transakcji i są całkowicie darmowe.
Przelewy dokonywane przez Użytkownika z innych banków niż wyszczególnione w serwisie jako banki współpracujące z serwisem na konto podane przez Administratora są realizowane zgodnie z możliwościami transferowymi danego banku, według tabeli opłat i prowizji danego banku.
Przelewy dokonywane przez Administratora do innych banków niż wyszczególnione w naszym serwisie jako banki współpracujące z serwisem są realizowane odpowiednio:
PLN wysłane przed południem dotrą jeszcze tego samego dnia, ale w późnych godzinach popołudniowych
PLN wysłane po południu dotrą następnego dnia do południa
pozostałe waluty dotrą w ciągu 3 - 5 dni roboczych.
Wycofanie środków z portfela w walucie EUR, USD,CZK, GBP, CHF oraz PLN bez dokonania wymiany waluty w serwisie EkantorFunt.pl można zlecić tylko na konto w banku z którego został zrobiony przelew zasilający portfel.


OPŁATY DODATKOWE


Dokonując przelewów walutowych na konto bankowe Administratora z banków innych niż wyszczególnione jako banki współpracujące z serwisem eKantorFunt.pl, Użytkownik powinien wykonać je w opcji SHA, a więc opcji, w której koszty dzielone są na pół, czyli zleceniodawca ponosi koszty swojego banku, a odbiorca ponosi koszty swojego banku, zgodnie z tabelą opłat i prowizji danego banku. W przypadku przelewów w walucie Euro należy wybrać przelew SEPA.
Wszystkie przelewy do polskich, angielskich, szkockich i irlandzkich banków realizujemy bezpłatnie. Za przelewy walutowe do innych banków niż wymienione na stronie głównej oraz do banków zagranicznych nie pobieramy żadnych opłat, jednak bank klienta może pobrać opłatę za przyjęcie przelewu walutowego z obcego banku, na którą nasz kantor nie ma wpływu.


§4 BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe podane przez Użytkownika takie jak:
Numer Dowodu Osobistego
Obywatelstwo
PESEL
przetwarzane są jedynie w celu realizacji zapisów Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy.
Pozostałe dane osobowe podane przez Użytkownika, czyli:
Imiona i Nazwiska
Adresy zameldowania
przetwarzane są jedynie w następujących celach:
Wystawianie i dostarczanie dowodów kupna i sprzedaży walut klientom serwisu eKantorFunt.pl
Wykonywanie obowiązków instytucji obowiązanej wynikającej z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Dostarczanie Użytkownikom informacji związanych z ich korzystaniem z serwisu eKantorFunt.pl
Realizowania usługi wymiany walut przez Administratora.
Administrator wdrożył i realizuje politykę bezpieczeństwa danych osobowych zgodną z Ustawą o ochronie danych osobowych.


BEZPIECZEŃSTWO KORZYSTANIA Z SERWISU eKantorFunt.pl


Administrator nie wysyła hasła dostępu doeKantorFunt .pl na adres e-mail.
Administrator nie wysyła wiadomości e-mail z prośbą o podanie jakichkolwiek danych, szczególnie hasła dostępu doeKantorFunt .pl
Przesyłanie wszelkich danych pomiędzy serwisemeKantorFunt .pl a Użytkownikiem odbywa się poprzez połączenie SSL szyfrowane kluczem do 256-bitów (w zależności od możliwości przeglądarki internetowej).


§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania do serwisu treści o charakterze bezprawnym.
Za zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Administratorem uważa się rejestrację w serwisie eKantorFunt.pl wraz ze złożeniem dyspozycji kupna lub sprzedaży walut.
W celu złożenia reklamacji Użytkownik powinien przesłać e-mail na adres: biuro@ekantorfunt.pl ze swojego adresu e-mail podanego przy rejestracji. W treści wiadomości email należy opisać przyczynę reklamacji i proponowane rozwiązanie problemu. Administrator odpowiada na reklamację w przeciągu 7 dni od otrzymania wiadomości i informuje o rozwiązaniu, bądź dalszym przebiegu postępowania.
W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Administrator ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług temu Użytkownikowi.
Wszelkie transakcje, których wykonanie będzie opóźnione na skutek błędów lub awarii, będą realizowane niezwłocznie po ich usunięciu przez Administratora.
Administrator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie co najmniej 14 dni od poinformowania użytkowników o zmianach drogą mailową oraz od ogłoszenia zmian na stronach serwisu eKantorFunt.pl. Wraz z informacją o wprowadzeniu zmian Użytkownikom wskazany zostanie ich zakres.
Zmian regulaminu nie stosuje się do umów już zawartych bądź zrealizowanych.
Użytkownikom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy nie zgadzają się na zmiany wprowadzone w regulaminie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres  e-mail ; biuro@ekantorfunt.pl ze swojego adresu e-mail podanego przy rejestracji.

© 2016 eKantorFunt.pl All rights reserved.
zamknij